RECAST #05

Recast is een nieuwsbrief en netwerk over design, techniek en samenleving. Samen met onze lezers verkennen we de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën vanuit een ontwerpend perspectief.

Deze week de vijfde aflevering:

Technologisch burgerschap als ontwerpopgave

 Martijn de Waal, Lector Civic Interaction Design, Hogeschool van Amsterdam

Dé democratische uitdaging van de eenentwintigste eeuw. Zo omschrijft het Rathenau Instituut technologisch burgerschap. Daarmee doelt het instituut op de vraag hoe burgers invulling kunnen geven aan hun rol in een steeds technologischer gestuurde samenleving, terwijl die technologie steeds complexer en ongrijpbaarder is. 

Hoe kunnen burgers in het meepraten over de mogelijke impact van technologie op de samenleving in het democratisch debat? Hoe kunnen ze controleren of vaak ondoorzichtige technologieën voldoen aan publieke waarden en rechten? Hoe kunnen ze met behulp van technologie gebruik maken van democratische rechten en zorgen dat die rechten niet worden ingeperkt? Kortom: hoe kunnen mensen profiteren van nieuwe technologieën en beschermd worden tegen de risico’s?

Met de recente lancering van Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van de nieuwe staatssecretaris Digitalisering zijn deze vragen onverminderd actueel.

"Technologisch burgerschap emancipeert de gewone burger [...]  ten opzichte van de expert en maker van technologie.”
Ira van Keulen en Rinie van Est over technologisch burgerschap .

Technologisch burgerschap: 5 invalshoeken

In een van de afgelopen weken nam ik binnen de Hogeschool van Amsterdam deel aan een bijeenkomst opgezet door collega’s Pieter van Boheemen en Kwan Suppaiboonsuk. Daarin gingen we verder in op het thema technologisch burgerschap. Wat betekent het en hoe kan het bijdragen aan waardengedreven ontwerp van technologie in de samenleving?

Om de discussie preciezer te maken, identificeerden we - voortbordurend op het werk van het Rathenau Instituut - vijf invalshoeken die kunnen helpen de positie van burgers bij technologische ontwikkelingen te versterken:

1. Democratisch

Het debat over de maatschappelijke impact van technologie. Een belangrijke vraag hierbij is hoe ook burgers zonder technologische expertise kunnen meepraten. 

Nieuwe technologieën worden veelal ontwikkeld door grote internationale techbedrijven. Zij geven burgers nauwelijks inzicht en inspraak in de werking, terwijl de impact op de samenleving groot is – en niet vanzelfsprekend positief. Hoe kunnen we de implicaties van nieuwe technologieën op publieke waarden inzichtelijk maken, zodat iedereen ze begrijpt en erover mee kan praten?

2. Technologisch (tools & vaardigheden)
Hoe kunnen nieuwe technologieën en technische vaardigheden burgers in hun dagelijks leven helpen of juist hinderen om deel te nemen aan de samenleving? Denk aan burgers die zelf een ‘sensing-network’ opzetten om luchtkwaliteit te meten. Andere voorbeelden zijn de vaardigheden die nodig zijn om met een digitale overheid te communiceren of het vermogen om desinformatie te herkennen.

Wat voor nieuwe tools kunnen we ontwikkelen om het vermogen van burgers om deel te nemen aan de samenleving versterken? Welke nieuwe vaardigheden zijn daarvoor nodig?

3. Protectionistisch
De rol van de overheid in het beschermen van burgers tegen negatieve uitkomsten van technologie. Denk aan wetgeving op het gebied van privacy. Hoe kan de overheid sturen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën vanuit publieke waarden? En waar vindt die sturing plaats? Alleen via wetten of afspraken over zelfregulering? Of ook met hulp van software of algoritmes? 

4. Procedureel
Een nieuwe tools die burgers laat meediscussiëren is mooi, maar zulke techniek is vooral zinvol als er ‘touch points’ zijn met (ambtelijke) procedures of besluitvormingsprocessen. Hoe kunnen we de in- of output van zulke tools verankeren in bestaande democratische processen? Welke nieuwe processen, organisatiecultuur of institutionele vormen zijn nodig?  

5. Cultureel
Burgerschap gaat niet alleen over de formele rechten en plichten van burgers. Het gaat ook over informele culturele praktijken en gedeelde opvattingen over wat het betekent om een burger te zijn. Die praktijken en opvattingen veranderen.

Een halve eeuw geleden zagen veel mensen het lezen van een (lokale) krant bijvoorbeeld als vervulling van de burgerplicht om goed geïnformeerd te zijn. Met de opkomst van digitale media ontstaan nieuwe culturele praktijken (bijvoorbeeld de opkomst van de ‘stemfie’ of de vaak polariserende debatcultuur op sociale media) en veranderen opvattingen over wat het betekent om burger te zijn. Hoe kunnen we deze nieuwe praktijken herkennen en indien wenselijk stimuleren?

In november presenteerde de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering haar werkagenda (bron: Twitter Alexandra van Huffelen)

Waarom ik dit interessant vind?

Het perspectief van technologisch burgerschap kan helpen tools, diensten, beleid of onderwijs te ontwikkelen die de impact van technologische ontwikkelingen op de samenleving te versterken vanuit publieke waarden.

Daarbij, stelt ook het Rathenau Instituut, is het belangrijk niet alleen de rechten en plichten van burgers, bedrijven en overheden vast te leggen, maar ook om te zorgen voor voldoende faciliteiten om die rechten te garanderen.

Een recht op data-privacy is mooi, maar zonder privacy-waakhond wordt het al snel een wassen neus. De belofte dat burgers mee kunnen doen in het debat over de impact van technologie is fraai. Maar dan zijn er ook instituties en culturele vormen nodig om die impact inzichtelijk, begrijpelijk en bespreekbaar te maken.

Waardengedreven Digitaliseren
Dat vraagstuk is deze maand extra actueel omdat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) haar  Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin kondigt ze plannen aan om de positie van burgers in een steeds meer door technologie gedomineerde samenleving te versterken. 

Voor een integrale aanpak zijn de bovenstaande vijf invalshoeken van groot belang. De overheid handelt dan niet alleen protectionistisch, maar jaagt ook de ontwikkeling van nieuwe tools en vaardigheden aan. Zo vertaalt de staatssecretaris het recht op een inclusieve digitale samenleving naar de plicht voor de overheid om te zorgen voor een goede informatievoorziening. Dat kan bijvoorbeeld via (protectionistische) regels voor online platformen. Daarnaast ook - en ze noemt dit expliciet -  door het ontwikkelen of stimuleren van alternatieve sociale platformen.

Algoritmetoezichthouder en -register
Eenzelfde potentieel ligt bij het doel om de regie op het digitale leven van burgers te versterken. Dat betekent naast verdere verankering van privacyrechten en zeggenschap over persoonlijke gegevens, ook het recht om te kunnen begrijpen hoe algoritmes gegevens verwerken. Om dat recht te garanderen komen er een algoritmetoezichthouder en een algoritmeregister. 

Geredeneerd vanuit technologisch burgerschap zou je de opdracht voor de overheid nog verder uit kunnen breiden. Dan wordt het gebruik van kunstmatige intelligentie niet alleen uitgelegd of geregistreerd, maar ook begrijpelijk en betwistbaar gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door in de procedures van het ontwerp een grotere rol in te ruimen voor burgers of organisaties.

Kunnen burgers bijvoorbeeld een rol krijgen bij het trainen van algoritmes? Of inzicht krijgen in de databestanden die gebruikt worden (en mogelijk vooroordelen met zich meebrengen)? En kunnen er ‘touch points’ worden ontworpen waarin burgers in beroep kunnen tegen de beslissingen van een algoritme?

Mooie eerste stap
De actieagenda Waardengedreven Digitalisering lijkt op het eerste gezicht een mooie stap in de richting van een geïntegreerde visie op burgerschap in een technologische samenleving. Technologisch burgerschap kan een belangrijk begrip worden om discussies en agenda’s aan te scherpen.

De vijf perspectieven bieden eerste aanknopingspunten om op een integrale manier verder te denken over het ontwerp van tools, beleid of procedures. Ook zijn ze geschikt als vertrekpunt van ontwerpend onderzoek en bij het vormgeven van curricula waarin scholieren, studenten of professionals nieuwe vaardigheden verwerven.

Gezien, gelezen en gemaakt in ons netwerk

Kritische kijk op Dutch design
Een aantal critici blikte terug op de Dutch Design Week in Eindhoven en dat resulteerde in interessante reflecties over de rol van design. Design socioloog Theo Ploeg concludeert in een uitgebreid verslag dat er meer critical design nodig is.

Journalist Jeroen Junte pleit voor meer aandacht voor ontwerp dat vakmanschap combineert met verhalende, gulle en empathische esthetiek. Interessante vraag: hoe kan design maatschappelijke thema’s invoelbaar maken?

Crowded Sea is volgens Theo Ploeg het meest opzienbarende project van de Dutch Design Week. Ontwerper Hanna Kansy stelt de vraag: wie is de baas van de Noordzee? Paspoorten voor mensen en zeedieren zijn deel van het project.

Designing Missions

Dan Hill schreef een interessante post over zijn ervaringen met ‘ontwerpmissies’ (designing missions). Hij beschrijft hoe een culturele instelling als het Zweedse Arkdes kan werken als verbinder en agendasetter tijdens zo’n missie.

Commoning op Zeeburgereiland

Jeroen Boomgaard en René Boer publiceerden Contemporary Commoning Over kunst en samen leven op het Zeeburgereiland: een verslag van een artistiek onderzoeksproject naar delen en samenwerken.

Transitietool voor de circulaire economie
Chandar van der Zande presenteerde eerder deze maand Circulaw, een nieuwe tool om beleidsmakers inzicht te geven hoe ze met bestaande juridische maatregelen de circulaire economie kunnen versnellen. De tool is bedoeld om de transitie naar de circulaire economie versnellen. Onder andere de Provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en de Belastingdienst werken eraan mee.

Algoritmes en cocreatie

Afgelopen maand verschenen twee bijzondere boeken waar we lang naar uitkeken. In het kritisch-analystische There Are No Facts: Attentive Algorithms, Extractive Data Practices, and the Quantificiation of Everyday Life (MIT Press, 2022) zet Mark Shepard uiteen hoe algoritmes en ‘extractive data practices’ de publieke sfeer versplinteren en gedrag beïnvloeden.

In Collective Wisdom. Co-Creating Media for Equity and Justice onderzoeken Katerina Cizek en William Uricchio hoe cocreatie kan bijdragen aan inclusiviteit en rechtvaardigheid. Dit boek is online beschikbaar via open access.

Draag bij aan de Media Architectuur Biennale 2023
Afgelopen jaar organiseerden wij samen met de Universiteit Utrecht de Media Architectuur Biennale, een tweejaarlijks event over de rol van digitale media in de stad. Volgend jaar juni vindt de volgende editie plaats in Toronto (Canada). Je kunt tot eind januari papers, workshops en prototypes insturen.

Omgaan met tijd

Het CCCB in Barcelona publiceerde een artikel van Andre Belsunces over ‘Chronopolitics’. Dit gaat over de manier waarop we tijd indelen in eenheden en wat normale of wenselijke praktijken zijn om met die tijd om te gaan.

Belsunces gaat specifiek in op hoe computers onze tijd en tijdspatronen standaardiseren. Hij pleit voor ‘chronodiversiteit’ en zoekt alternatieven voor de manier waarop we nu worden verleid om altijd maar economisch productief te zijn.

Agenda

Deel publicaties, events of andere activiteiten met het Recast-netwerk!
Mail of post ze op onze LinkedIn-pagina

Michelle Franke attendeerde ons op twee events van IMPAKT TV:

24 november | Digitale platforms, data, algoritmen & democratie (IMPAKT TV)

José van Dijck is hoogleraar Media en digitale samenleving en co-auteur van het boek De Platformsamenleving. Zij komt praten over de invloed van de platformisering en de commerciële belangen die ermee gemoeid zijn. Ook verkent ze hoe de digitale maatschappij anders georganiseerd kan worden als er meer aandacht is voor publieke waarden als privacy en autonomie.

7 december | Over kunstenaar zijn in het Metaversum (IMPAKT TV)

LaTurbo Avedon is een non-binaire kunstenaar en curator die uitsluitend optreedt als avatar in de virtuele wereld. In zijn werk staan vragen centraal over vermogens en zeggenschap van digitale wezens en lichamen, de onduidelijke grens tussen online en offline en het belang van immateriële ervaringen. In deze aflevering deelt IMPAKT TV clips, beelden en inspiratiebronnen van Acedon.

28 & 29 november | Praat mee over de digitale omgeving van de toekomst

Het Rathenau Instituut wil met burgers in gesprek over de nieuwe digitale toekomst. Rathenau neemt hun wensen, zorgen en behoeften mee in gesprekken met politici, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven. Meld je aan en praat mee tijdens de Immersive Tech Week in de Doelen in Rotterdam.

16 februari | Responsible Sensing Lab is jarig

Responsible Sensing Lab onderzoekt hoe we sociale waarden kunnen integreren in het ontwerp van de publieke ruimte. Het instituut viert zijn tweede verjaardag onder andere met een lezing van techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek.

Ken je iemand voor wie dit ook interessant is? Stuur deze nieuwsbrief door! Als deze nieuwsbrief doorgestuurd, meld je dan hier aan!